Noutati

Anularea penalităților de întârziere TVA

By October 30, 2017 No Comments

A fost publicat recent Ordinul nr. 2800 din 20 octombrie 2017, pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul în care optați pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

“Art.1.(1)Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata defalcată a acestei taxe în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA”.

Daca optați pentru plata defalcată a TVA, ANAF vă acordă următoarele facilităţi fiscale:
a)amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b)anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

În urma notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal competent emite şi comunică din oficiu:
a)contribuabilului – decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin;
b)instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului – adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.

Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii prevăzute la art. 24 din ordonanţă, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a facilităţii prevăzute la art. 24 din ordonanţă, penalităţile de întârziere amânate la plată se repun în sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora în amânarea la plată sau eşalonarea la plată, după caz. În acest sens, organul fiscal emite şi comunică contribuabilului, dup caz:
a)decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale;
b)decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.

Penalităţile de întârziere amânate la plată potrivit art. 24 din ordonanţă se reintroduc în eşalonarea la plată, prin refacerea graficului de plată cu păstrarea perioadei de eşalonare aprobate iniţial.

În cele ce urmează redăm un exemplu în care contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eşalonare la plată pentru obligaţii fiscale în cuantum de 3000 lei, din care debite TVA – 1000 lei, dobânzi TVA eşalonate la plată – 300 lei şi penalităţi de întârziere amânate la plată aferente TVA – 200 lei, acesta beneficiază de anularea la plată a sumei de 200 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de 1300 lei. Însă, celelalte obligaţii fiscale eşalonate la plată rămân de achitat conform graficului de eşalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eşalonării la plată, penalităţile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 200 lei, râmân anulate la plată, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind colectarea creanţelor bugetare.

Sursa www.anaf.ro

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply