Noutati

Eșalonarea la plată – modificări în Codul de procedură fiscală

By September 21, 2017 No Comments

Modificarea adusă aici de Ordonanța 30 prevede că organele fiscale centrale acordă la cererea debitorilor eșalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garantie, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

Motivarea a avut în vedere faptul că, în forma anterioară, Codul de procedura fiscală reglementa posibilitatea și nu obligația acordării eșalonărilor la plată de catre organul fiscal central, dacă erau îndeplinite condițiile de acordarea a acestora.

Este important de menționat faptul că în amânare/anulare nu intrau penalitățile de întârziere cuprinse în eșalonare, iar în situația în care debitorul nu constituia garanții sau acestea erau insuficiente, cu excepțiile prevăzute de lege, penalitățile de întârziere nu se amânau la plată și se includeau în eșalonare.

Mai jos vă prezentăm condițiile de acordare a eșalonării la plată:

Conform regulii generale, prevăzute la art.184 din Codul de procedură fiscală, pentru acordarea unei eșalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să se afle in dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deținute de organul fiscal;
b) să aibă constituită garanția potrivit art. 193;
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislatiei privind insolventa și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Prin acordul de principiu organul fiscal stabilește perioada de eșalonare la plată, data până la care este valabila garanția în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanție precum și cuantumul garanției, cu menționarea sumelor eșalonate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada de eșalonare la plată și a procentului prevăzut la art.193, alin. (13), corespunzător perioadei de eșalonare.

Garanțiile pot consta în:
• mijloace bănești consemnate pe numele debitorului la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
• scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție potrivit art. 211;
• instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor proprietate a debitorului;
• încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligațiilor fiscale ale debitorului pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (16).

Important este și faptul că reglementarea astfel modificată se aplică și eșalonărilor în curs la data intrării în vigoare a ordonanței (3 septembrie 2017). În acest caz, debitorul poate solicita oricând modificarea graficului de eșalonare.

Nu este de neglijat obligația care spune că, pe lângă condițiile arătate, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Baza legală:
– OG nr.30 privind modificarea Codului de Procedură Fiscală;
– Codul de Procedură Fiscală

O zi frumoasă și mult spor în toate! 🙂
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply