Blog

Impozitul pe profit în 2017

By February 8, 2017 No Comments

Vești bune la început de an în ceea ce privește impozitul pe profit. OUG nr 3/2017 a modificat consistent impozitul, cu alte cuvinte s-a extins lista cheltuielilor care pot fi deduse pe firme la calculul impozitului pe profit.

Dacă până la finalul anului trecut, cheltuielile cu pregătirea profesională erau deductibile la calculul rezultatului fiscal numai pentru salariați, acestea fiind considerate cheltuieli asimilate salariilor, iar pentru elevi erau deductibile bursele acordate în cadrul unor limite fiscale, începând cu anul 2017, pe lista cheltuielilor considerate ca fiind făcute în scopul desfăşurării activităţii economice se regăsesc şi acele cheltuieli efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic,

Concret, introducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic pe lista chetuielilor deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal va conduce la o mai mare implicare a persoanelor juridice în procesul de formare profesională şi tehnică a elevilor.


Alte cheltuieli deductibile

În cadrul normelor de aplicare, aprobate prin HG nr. 1/2016, la punctele 13 si 14 sunt specificate cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:

– cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
– cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate şi pentru alte persoane fizice în condiţiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea în scopul desfăşurării activităţii economice a contribuabilului;
– cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
– cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;
– cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea,
întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;
– cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;
– cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuţie;
– cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a aplicării prevederilor titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul desfăşurării activităţii economice, de exemplu: aplicare pro rată, efectuare de ajustări, taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru al UE;
– cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii;
– cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalităţi şi daune-interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activităţii economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor;
– cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului;
– cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
– cheltuielile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile.

Tot în cadrul cheltuielilor deductibile la calculul rezultatului fiscal sunt incluse și cheltuielile reglementate prin alte acte normative în vigoare, ca de exemplu:

– cheltuielile efectuate pentru securitate şi sănătate în muncă, potrivit legii;
– cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale efectuate potrivit legislaţiei specifice;
– cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale.

Nu în ultimul rând, cu excepţia cheltuielilor deductibile limitat sau nedeductibile, orice cheltuieli cu salariile sau asimilate salariilor sunt deductibile, pentru determinarea rezultatului fiscal, indiferent de regimul fiscal aplicabil acestora la nivelul persoanei fizice.

În cadrul cheltuielilor deductibile limitat regăsim, printre altele, cheltuielile de protocol, cheltuielile sociale, pierderile tehnologice, provizioanele și rezervele, dobânzile, amortizarea, 50% dintre cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

Dacă vorbim în schimb de categoria cheltuielilor nedeductibile, aici sunt incluse, printre altele, impozitul pe profit, dobânzile și majorările de întârziere, penalitățile și amenzile, cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii.

Mult spor în toate!

Echipa
Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply